Câu hỏi: Mình là Thúy, ở Hà Nội. SB Law cho mình hỏi: Mình muốn mở một trọng điểm tiếng anh thì cần những điều kiện và hồ sơ gì?

trạng sư tư vấn:

Công ty Vạn Luật cảm ơn bạn đã quan hoài đến dịch vụ tham mưu pháp luật của chúng tôi. liên can đến thắc mắc của bạn, chúng tôi xin tham vấn như sau:

Xem thêm: Hồ sơ thành lập trung tâm ngoại ngữ tại đây.

Điều kiện thành lập trung tâm Ngoại ngữ:Thứ nhất, về điều kiều kiện cơ sở vật chất:

Theo quy định của luật pháp hiện hành cụ thể tại Điều 12 Thông tư 03/2011/TT-BGDĐT thì nếu bạn muốn thành lập một trọng tâm tiếng Anh thì phải đáp ứng được các điều kiện như sau:

“1. Trình độ chuyên môn và trình độ sư phạm của thầy giáo, kỹ thuật viên, giảng dạy lý thuyết, thực hành theo quy định tại Điều 30 của Quy chế này. Số lượng nghiêm đường phải đảm bảo tỉ lệ trung bình không quá 25 học viên/ 1 giáo viên/ca học.

2. Có đủ phòng học, phòng chức năng phù hợp, đáp ứng yêu cầu của chương trình đào tạo; phòng làm việc cho bộ máy hành chính theo cơ cấu tổ chức của trọng điểm để phục vụ công tác quản lý, đào tạo. Phòng học đủ ánh sáng, có diện tích tối thiểu bảo đảm 1,5m2/học viên/ca học.

3. Có giáo trình, tài liệu, thiết bị phục vụ giảng dạy, học tập theo đề nghị của chương trình đào tạo; có thư viện, cơ sở thí điểm, tập sự, thực hành và các cơ sở vật chất khác đáp ứng yêu cầu của chương trình đào tạo và hoạt động khoa học công nghệ.

4. Có khu vực cho cán bộ, giáo viên và học viên nghỉ giải lao, nghỉ giữa giờ.

5. Được cơ quan có thẩm quyền cho phép”.

Thứ hai, về điều kiện về tên gọi của trọng tâm:

Bên cạnh đó việc đặt tên trọng tâm cũng phải tuân thủ theo quy định của pháp luật cụ thể là:

“1. Việc đặt tên của trọng tâm ngoại ngữ, tin học theo quy định như sau:

a) Đối với các trọng tâm dạy ngoại ngữ hoặc dạy tin học:

trọng điểm ngoại ngữ (hoặc tin học) + tên riêng;

b) Đối với trọng tâm dạy ngoại ngữ – tin học:

trọng tâm ngoại ngữ – tin học + tên riêng

2. Tên của trung tâm được ghi trên quyết định thành lập trọng tâm, con dấu, biển hiệu và các giấy tờ giao thiệp của trung tâm”.

Thứ ba, về điều kiện về Nhân sự:

Căn cứ theo quy định tại Điều 22, Điều 23 và Điều 30 của Thông tư 03/2011/TT-BGDĐT thì cơ cấu tổ chức phải bảo đảm có: Giám đốc và các phó giám đốc (nếu cần), các tổ (hoặc phòng) chuyên môn, nghiệp vụ, các hội đồng tham vấn, các cơ sở phục vụ đào tạo, dịch vụ và sinh sản kinh dinh thuộc trọng tâm, tổ chức đảng và các tổ chức đoàn thể.

Bên cạnh đó Thông tư cũng quy định Giám đốc phải là người có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, có năng lực quản lý, đã tốt nghiệp trình độ đại học ngoại ngữ hoặc tin học, đã hoạt động trong ngành giáo dục chí ít 3 năm và được cấp ra quyết định thành lập trọng điểm bổ nhậm (đối với trung tâm ngoại ngữ, tin học công lập) hoặc công nhận (đối với trọng điểm ngoại ngữ, tin học dân lập). Đối với trọng tâm ngoại ngữ, tin học dân lập, tuổi của giám đốc trung tâm khi bổ dụng lần đầu không quá 65 tuổi.

giảng sư của trung tâm gồm giáo viên cơ hữu, thân phụ giao kèo và thỉnh giảng. bố cơ hữu của trung tâm ngoại ngữ, tin học phải có bằng cao đẳng sư phạm trở lên hoặc có bằng cao đẳng, đại học ăn nhập với chương trình được phân công giảng dạy và chứng chỉ tẩm bổ nghiệp vụ sư phạm. tía thỉnh giảng thực hành theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Hồ sơ thành lập trọng tâm Ngoại ngữ:

Căn cứ vào Điều 9 Thông tư 03/2011/TT-BGDĐT quy định về hồ sơ và lớp lang thủ tục như sau;

“1. Hồ sơ thành lập trọng tâm ngoại ngữ, tin học bao gồm:

a) Tờ trình xin thành lập trung tâm;

b) Đề án thành lập trọng điểm gồm các nội dung sau:

– Tên trung tâm, loại hình trung tâm, địa điểm đặt trung tâm, sự cần thiết và cơ sở pháp lý của việc thành lập trọng điểm;

– Mục tiêu, chức năng, nhiệm vụ của trọng điểm;

– Chương trình giảng dạy, quy mô đào tạo;

– Cơ sở vật chất của trọng tâm;

– Cơ cấu tổ chức của trọng tâm, giám đốc, các phó giám đốc (nếu cần), các tổ (hoặc phòng chuyên môn);

– Sơ yếu lý lịch của người dự kiến làm giám đốc trọng điểm.

c) Dự thảo nội quy tổ chức hoạt động của trọng tâm.

2. lớp lang, thủ tục thành lập trọng tâm ngoại ngữ, tin học

a) Trong vòng 15 ngày làm việc kể từ khi nhận đầy đủ hồ sơ của tổ chức, cá nhân chủ nghĩa yêu cầu thành lập trung tâm theo quy định tại khoản 1 của Điều này, cơ quan quyết định thành lập trung tâm có trách nhiệm giám định, kiểm tra các điều kiện theo quy định. Nếu hồ sơ đủ điều kiện, người có thẩm quyền quyết định thành lập trọng điểm ngoại ngữ, tin học ra quyết định thành lập.

b) Nếu không đủ điều kiện thành lập trọng điểm thì cơ quan thẩm quyền có trách nhiệm thông tin cho các đối tượng liên hệ biết lý do”.