Mua bán hàng hoá là hoạt động thương nghiệp, theo đó bên bán có bổn phận giao hàng, chuyển quyền sở hữu hàng hóa cho bên mua và nhận thanh toán; bên mua có bổn phận tính sổ cho bên bán, nhận hàng và quyền sở hữu hàng hoá theo thỏa thuận
Hợp đồng mua bán là văn bản biểu thị sự thỏa thuận của người bán
với người mua về quyền và trách nhiệm của các các bên.Theo Luật thương mại thì hình thức giao kèo mua bán hàng hoá được trình diễn.# bằng lời nói, bằng văn bản hoặc được xác lập bằng hành vi cụ thể.
Dưới đây, Công ty Vạn Luật xin được cung cấp mẫu giao kèo mua bán hàng hóa để các bạn tham khảo:

1. Mẫu hợp đồng mua bán hàng hóa thông thường đơn giản:

CỘNG HÒA tầng lớp CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---o0o---
HỢP ĐỒNG MUA BÁN HÀNG HÓA

S: 09/2019/HDMB
- cứ Bộ luật Dân sự số 91/2015/QH13 ngày 24/11/2015 và các văn bản luật pháp liên can;
- Căn cứ Luật thương mại số 36/2005/QH11 ngày 14/06/2005 và các văn bản luật pháp hệ trọng;
- Căn cứ vào nhu cầu và khả năng của các bên;

Hôm nay, ngày 03 tháng 01 năm 2019, chúng tôi gồm có:

BÊN BÁN (“BÊN A”): CÔNG TY KẾ TOÁN THIÊN ƯNG.
Địa chỉ : Số 19 Đường Nguyễn Trãi, Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội.
Mã số thuế : 0106208569.
Đại diện : Ông Hoàng Trung Thật. Chức vụ : Giám đốc.
BÊN MUA (“BÊN B”) : CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ thương nghiệp HOÀNG LONG.
Địa chỉ : Số 22, ngõ 641 Nguyễn Văn Linh, P. Sài Đồng, Q. Long Biên, Hà Nội.
Mã số thuế : 0107638235.
Đại diện : Bà Nguyễn Thị Huệ chức phận : Giám đốc.

Trên cơ sở thỏa thuận, hai bên thống nhất ký kết hiệp đồng mua bán hàng hóa với các điều khoản sau đây:
ĐIỀU 1. TÊN HÀNG - SỐ LƯỢNG - CHẤT LƯỢNG - GIÁ TRỊ hợp đồng
Đơn vị tính: Việt Nam đồng

STT


Tên hàng hoá

Đơn vị tínhSố lượngĐơn giáThành tiền01Ghế Gấp Liền Bàn GG325LBChiếc20500.000 10.000.000

Cộng giá trị tiền hàng


10.000.000

Thuế GTGT 10%
1.000.000

Tổng giá trị hợp đồng
11.000.000

Số tiền bằng chữ: Mười một triệu đồng.
ĐIỀU 2. thanh toán.
1. Bên Mua phải thanh toán cho bên Bán số tiền ghi tại Điều 1 của hợp đồng vào ngày 04/01/2019.
2. Bên Mua thanh toán cho Bên Bán theo hình thức chuyển khoản vào account của Bên Bán chi tiết như sau:Số account: 1000005898.
Mở tại: nhà băng TMCP Thương Tín. Chi nhánh Long Biên.

ĐIỀU 3: thời kì, ĐỊA ĐIỂM VÀ PHƯƠNG THỨC GIAO HÀNG
1. Việc bàn giao ống đồng cho Bên Mua được thực hành vào ngày 04/01/2019.
2. Địa điểm giao nhận hàng tại Trụ sở của Bên Mua: Số 19 Đường Nguyễn Trãi, Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội

ĐIỀU 4: bổn phận CỦA CÁC BÊN
1. Bên Bán có nghĩa vụ giao hàng đúng thời kì, địa điểm, chất lượng và chủng loại theo quy định trong hiệp đồng này, trừ trường hợp bất khả kháng.
2. Bên Bán có bổn phận cung cấp đầy đủ hóa đơn, chứng từ, tài liệu hợp lệ cho Bên Mua và chịu bổn phận pháp lý về tính hợp lệ của các hóa đơn, chứng từ, tài liệu đã giao.
3. Bên Mua có bổn phận tính sổ và nhận hàng theo đúng thời gian đã quy định.

ĐIỀU 5: BẤT KHẢ KHÁNG VÀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP
1. Bất khả kháng có nghĩa là các sự kiện xảy ra một cách khách quan, không thể lường trước được và chẳng thể khắc phục được mặc dù đã vận dụng mọi biện pháp cần thiết trong khả năng cho phép, một trong các Bên vẫn không có khả năng thực hiện được nghĩa vụ của mình theo giao kèo này,
gồm nhưng không giới hạn ở: thiên tai, hỏa hoạn, lũ lụt, chiến tranh, can thiệp của chính quyền bằng vũ trang, ngăn cản liên lạc chuyển vận và các sư kiện khác rưa rứa.
2. Khi xảy ra sự kiện bất khả kháng, bên gặp phải bất khả kháng phải không chậm chễ, thông báo cho bên kia tình trạng thực tại, đề xuất phương án xử lý và nạm giảm thiểu tổn thất, thiệt hại đến mức thấp nhất có thể.
3. Trừ trường hợp bất khả kháng, hai bên phải thực hành đầy đủ và đúng hạn vận các nội dung của hợp đồng này. Trong quá trình thực hiện giao kèo, nếu có vướng mắc từ bất kỳ bên nào, hai bên sẽ cùng nhau giải quyết trên ý thức hiệp tác. Trong trường hợp không tự giải quyết được, hai bên thống nhất đưa ra giải quyết tại Tòa án có thẩm quyền tại Hà Nội. Phán quyết của toà án là quyết định cuối cùng, có giá trị buộc ràng các bên. Bên thua phải chịu tuốt luốt các hoài giải quyết tranh chấp.

ĐIỀU 6: ĐIỀU KHOẢN CHUNG
1. Việc đổi thay tên của Bên Mua trên hợp đồng và/hoặc trên hóa đơn sẽ không được ưng.
2. giao kèo này có giá trị thay thế mọi giao thiệp, thỏa thuận trước đây của hai bên. Mọi sự bổ sung, sửa đổi hợp đồng này đều phải có sự đồng ý bằng văn bản của hai bên.
3. Trừ các trường hợp được quy định ở trên, giao kèo này không thể bị hủy bỏ nếu không có thỏa thuận bằng văn bản của các bên. Trong trường hợp hủy hiệp đồng, trách nhiệm liên quan tới phạt vi phạm và bồi hoàn thiệt hại được bảo lưu.
4. hợp đồng này được lập thành 02 (hai) bản. Mỗi bên giữ 01 (hai) bản, có giá trị pháp lý như nhau.
5. hiệp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký và được coi là đã thanh lý khi Bên B đã nhận đủ tiền và Bên A đã nhận hàng.Đại diện bên mua
(Ký và đóng dấu)


Đại diện bên bán
(Ký và đóng dấu)
Công Ty Đào Tạo Kế Toán Thiên Ưng mời các bạn tham khảo thêm:
Mẫu hợp đồng cần lao mới nhất năm 20192. Mẫu hợp đồng mua bán hàng hóa có chiết khấu thương nghiệp:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---o0o---
HỢP ĐỒNG MUA BÁN
S: 09/2019/HDMB
- cứ Bộ luật Dân sự số 91/2015/QH13 ngày 24/11/2015 và các văn bản luật pháp liên quan;
- cứ Luật thương nghiệp số 36/2005/QH11 ngày 14/06/2005 và các văn bản luật pháp liên can;
- cứ vào nhu cầu và khả năng của các bên;

Hôm nay, ngày 19 tháng 01 năm 2019, chúng tôi gồm có:

BÊN BÁN (“BÊN A”): CÔNG TY KẾ TOÁN THIÊN ƯNG.
Địa chỉ : Số 19 Đường Nguyễn Trãi, Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội.
Mã số thuế : 0106208569.
Đại diện : Ông Hoàng Trung Thật. chức phận : Giám đốc.
BÊN MUA (“BÊN B”) : CÔNG TY TNHH thương mại VÀ DỊCH VỤ ĐỨC HIẾU.
Địa chỉ : Số 231 Bà Triệu, Hai Bà Trưng, Hà Nội.
Mã số thuế : 0101063944.
tài khoản : 86538318. Tại nhà băng CPTM Á Châu. Chi nhánh Thanh Xuân.
Đại diện : Ông Nguyễn Đức Hiếu Chức vụ : Giám đốc.
Trên cơ sở thỏa thuận, hai bên hợp nhất ký kết giao kèo mua bán tivi với các điều khoản sau đây:
ĐIỀU 1. TÊN HÀNG - SỐ LƯỢNG - CHẤT LƯỢNG - GIÁ TRỊ hiệp đồng

Đơn vị tính: Việt Nam Đồng


TT

Hàng hoá, dịch vụĐVTSố lượngĐơn giáThành tiền01 Tivi LED 3D Panasonic 55inchsChiếc1029.000.000290.000.000

Tổng cộng


290.000.000

Thuế GTGT 10%
29.000.000

Tổng giá trị hiệp đồng
319.000.000

Bằng chữ: Ba trăm mười chín triệu đồng chẵn./.
ĐIỀU 2. thời gian VÀ ĐỊA ĐIỂM GIAO HÀNG.
2.1 thời gian giao hàng:
Lần 1: Bên Bán giao hàng cho bên Mua vào ngày 24/01/2019 số lượng: 05 chiếc
Lần 2: Bên Bán giao hàng cho bên Mua vào ngày 29/01/2019 số lượng: 05 chiếc.
2.2 Địa điểm giao hàng
Bên Bán sẽ giao hàng cho bên Mua tại kho của bên bán – Số 19 Đường Nguyễn Trãi, Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội
ĐIỀU 3: CHIẾT KHẤU thương nghiệp
Bên mua, mua đủ từ 10 chiếc Tivi LED 3D Panasonic 55inchs trở lên thì được hưởng chiết khấu thương nghiệp 5% trên tổng giá trị hàng mua đã bao gồm thuế GTGT (Tương đương với: 15.950.000đ)
Số tiền chiết khấu thương mại sẽ được tổng kết thực hiện vào ngày 30/01/2019 (nếu bên mua đáp ứng đủ điều kiện chiết khấu và thực hiện đúng các nội dung thỏa thuận trong hiệp đồng)
ĐIỀU 4: tính sổ
- Bên mua tính sổ cho bên bán tiền hàng theo từng lần giao hàng như sau:

Lần giao hàngNgày giaoSố lượng hàngSố tiền tính sổLần 1Ngày 24/01/20195 chiếc159.500.000Lần 2Ngày 29/01/20195 chiếc159.500.000- Hình thức chuyển khoản vào trương mục của Bên Bán chi tiết như sau:
Số trương mục: 1000005898.
Mở tại: Ngân hàng Quận Đội (MB Bank) - Chi nhánh Tây Sơn.

ĐIỀU 5: nghĩa vụ CỦA CÁC BÊN
1. Bên A có trách nhiệm giao hàng đúng thời gian, địa điểm, chất lượng và chủng loại theo quy định trong giao kèo này, trừ trường hợp bất khả kháng.
2. Bên A có bổn phận cung cấp đầy đủ hóa đơn, chứng từ, tài liệu hợp lệ cho Bên A và chịu bổn phận pháp lý về tính hợp thức của các hóa đơn, chứng từ, tài liệu đã giao.
3. Bên B có trách nhiệm thanh toán và nhận hàng theo đúng thời kì đã quy định.

ĐIỀU 6: BẤT KHẢ KHÁNG VÀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP
1. Bất khả kháng có nghĩa là các sự kiện xảy ra một cách khách quan, không thể lường trước được và không thể khắc phục được mặc dù đã vận dụng mọi biện pháp cấp thiết trong khả năng cho phép, một trong các Bên vẫn không có khả năng thực hành được trách nhiệm của mình theo hiệp đồng này,
gồm nhưng không giới hạn ở: thiên tai, hỏa hoạn, lũ lụt, chiến tranh, can thiệp của chính quyền bằng vũ trang, ngăn cản liên lạc vận chuyển và các sư kiện khác hao hao.
2. Khi xảy ra sự kiện bất khả kháng, bên gặp phải bất khả kháng phải không chậm chễ, thông báo cho bên kia tình trạng thực tế, đề xuất phương án xử lý và cố kỉnh giảm thiểu tổn thất, thiệt hại đến mức thấp nhất có thể.
3. Trừ trường hợp bất khả kháng, hai bên phải thực hiện đầy đủ và đúng thời hạn các nội dung của giao kèo này. Trong quá trình thực hiện giao kèo, nếu có vướng mắc từ bất kỳ bên nào, hai bên sẽ cùng nhau giải quyết trên tinh thần hiệp tác. Trong trường hợp không tự giải quyết được, hai bên hợp nhất đưa ra giải quyết tại Tòa án có thẩm quyền tại Hà Nội. Phán quyết của toà án là quyết định cuối cùng, có giá trị buộc ràng các bên. Bên thua phải chịu hết thảy các chi phí giải quyết tranh chấp.
ĐIỀU 7: ĐIỀU KHOẢN CHUNG
1. Việc thay đổi tên của Bên A trên hợp đồng và/hoặc trên hóa đơn sẽ không được chấp nhận.
2. giao kèo này có giá trị thay thế mọi giao dịch, thỏa thuận trước đây của hai bên. Mọi sự bổ sung, sửa đổi hiệp đồng này đều phải có sự đồng ý bằng văn bản của hai bên.
3. Trừ các trường hợp được quy định ở trên, hợp đồng này chẳng thể bị hủy bỏ nếu không có thỏa thuận bằng văn bản của các bên. Trong trường hợp hủy giao kèo, trách nhiệm can dự tới phạt vi phạm và đền bù thiệt hại được bảo lưu.
4. hợp đồng này được lập thành 02 (hai) bản. Mỗi bên giữ 01 (hai) bản, có giá trị pháp lý như nhau.
5. giao kèo này có hiệu lực kể từ ngày ký đến và được coi là đã thanh lý khi Bên B đã nhận đủ tiền và Bên A đã nhận hàng.
ĐẠI DIỆN BÊN MUA
(ký và đóng dấu)

ĐẠI DIỆN BÊN BÁN
(ký và đóng dấu)
Công Ty Đào Tạo Kế Toán Thiên Ưng mời các bạn tham khảo thêm:
Cách viết hóa đơn chiết khấu thương nghiệp3. Mẫu giao kèo mua bán hàng hóa có hàng khuyến mại, hàng tặng kèm
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---o0o---
HỢP ĐỒNG MUA BÁN HÀNG HÓA

S: 15/2019/HDMB
- Căn cứ Bộ luật Dân sự số 91/2015/QH13 ngày 24/11/2015 và các văn bản luật pháp liên can;
- Căn cứ Luật thương nghiệp số 36/2005/QH11 ngày 14/06/2005 và các văn bản pháp luật liên hệ;
- Căn cứ vào nhu cầu và khả năng của các bên;

Hôm nay, ngày 09 tháng 03 năm 2019, chúng tôi gồm có:

BÊN MUA(“BÊN A”): CÔNG TY KẾ TOÁN THIÊN ƯNG.
Địa chỉ : Số 19 Đường Nguyễn Trãi, P. Khương Trung, Q. Thanh Xuân, Hà Nội.
Mã số thuế : 0106208569.
Đại diện : Ông Hoàng Trung Thật. chức phận : Giám đốc.

BÊN BÁN (“BÊN B”) : CÔNG TY TNHH NAM TIẾN THÀNH.
Địa chỉ : Số 148 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội.
Mã số thuế : 0104247876.
account : 3208046015. Tại Ngân hàng TMCP Techcombank. Chi nhánh Đống Đa.
Đại diện : Ông Nguyễn Văn Thành. chức phận : Giám đốc.
Trên cơ sở thỏa thuận, hai bên thống nhất ký kết giao kèo mua bán tivi với các điều khoản sau đây:
ĐIỀU 1. TÊN HÀNG - SỐ LƯỢNG - CHẤT LƯỢNG - GIÁ TRỊ hiệp đồng

Đơn vị tính: Việt nam đồng


TT

Hàng BánĐơn giá Số
lượng
Thành tiền01 Laptop Dell Vostro 3568-XF6C61 (Black)12.000.000560.000.000

Cộng tiền hàng


60.000.000

Thuế GTGT 10%
6.000.000

Tổng giá trị hiệp đồng
66.000.000

Bằng chữ: Sáu mươi sáu triệu đồng.
TTHàng Khuyến Mại (Tằng kèm)Trị giá Số.lượng
01 Chuột quang không dây Logitech M238 300.0005
ĐIỀU 2. Đặt cọc:
Bên A đặt cọc trước cho bên B số tiền: 10.000.000 (Mười triệu đồng) vào ngày 09/03/2019.
Số tiền đặt cọc này được cấn trừ vào công nợ phải thanh toán khi nhận hàng.

ĐIỀU 3: thời kì, ĐỊA ĐIỂM VÀ PHƯƠNG THỨC GIAO HÀNG
1. Việc bàn giao máy điều hoà cho Bên A sẽ được thực hiện vào ngày 15/03/2019.
2. Địa điểm giao nhận hàng tại hội sở của Bên A: Số 19 Đường Nguyễn Trãi, P. Khương Trung,
Q. Thanh Xuân, Hà Nội.

Điều 4. tính sổ.
1. Bên A thanh toán cho Bên B vào ngày nhận được hàng (15/03/2019)
2. Bên A thanh toán cho Bên B bằng đồng Việt Nam theo hình thức tiền mặt hoặc chuyển khoản vào trương mục của Bên B:
Số account: 1000005898.
Mở tại: Ngân hàng Viettin Bank. Chi nhánh Đống Đa.
ĐIỀU 5: bổn phận CỦA CÁC BÊN
1. Bên B có nghĩa vụ giao hàng đúng thời kì, địa điểm, chất lượng và chủng loại theo quy định trong hợp đồng này, trừ trường hợp bất khả kháng.
2. Bên B có bổn phận cung cấp đầy đủ hóa đơn, chứng từ, tài liệu hợp lệ cho Bên A và chịu bổn phận pháp lý về tính hợp lệ của các hóa đơn, chứng từ, tài liệu đã giao.
3. Bên A có trách nhiệm thanh toán và nhận hàng theo đúng thời kì đã quy định.

ĐIỀU 6: BẤT KHẢ KHÁNG VÀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP
1. Bất khả kháng có tức thị các sự kiện xảy ra một cách khách quan, chẳng thể lường trước được và không thể khắc phục được dù rằng đã vận dụng mọi biện pháp cấp thiết trong khả năng cho phép, một trong các Bên vẫn không có khả năng thực hiện được nghĩa vụ của mình theo giao kèo này,
gồm nhưng không giới hạn ở: thiên tai, hỏa hoạn, lũ lụt, chiến tranh, can thiệp của chính quyền bằng vũ trang, cản trở liên lạc chuyên chở và các sư kiện khác rưa rứa.
2. Khi xảy ra sự kiện bất khả kháng, bên gặp phải bất khả kháng phải không chậm chễ, thông báo cho bên kia tình trạng thực tế, đề xuất phương án xử lý và cố giảm thiểu tổn thất, thiệt hại đến mức thấp nhất có thể.
3. Trừ trường hợp bất khả kháng, hai bên phải thực hiện đầy đủ và đúng kì hạn các nội dung của hiệp đồng này. Trong quá trình thực hiện hợp đồng, nếu có vướng mắc từ bất kỳ bên nào, hai bên sẽ cùng nhau giải quyết trên ý thức hợp tác. Trong trường hợp không tự giải quyết được, hai bên thống nhất đưa ra giải quyết tại Tòa án có thẩm quyền tại Hà Nội. Phán quyết của toà án là quyết định chung cuộc, có giá trị buộc ràng các bên. Bên thua phải chịu quờ quạng các phí giải quyết tranh chấp.

ĐIỀU 7: ĐIỀU KHOẢN CHUNG
1. Việc thay đổi tên của Bên A trên hợp đồng và/hoặc trên hóa đơn sẽ không được chấp nhận.
2. hiệp đồng này có giá trị thay thế mọi giao thiệp, thỏa thuận trước đây của hai bên. Mọi sự bổ sung, sửa đổi hiệp đồng này đều phải có sự đồng ý bằng văn bản của hai bên.
3. Trừ các trường hợp được quy định ở trên, giao kèo này chẳng thể bị hủy bỏ nếu không có thỏa thuận bằng văn bản của các bên. Trong trường hợp hủy hợp đồng, trách nhiệm liên tưởng tới phạt vi phạm và bồi hoàn thiệt hại được bảo lưu.
4. giao kèo này được lập thành 02 (hai) bản. Mỗi bên giữ 01 (hai) bản, có giá trị pháp lý như nhau.
5. hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký và tự động thanh lý giao kèo khi Bên B đã nhận đủ tiền và Bên A đã nhận hàng.ĐẠI DIỆN BÊN A
(ký và đóng dấu)
ĐẠI DIỆN BÊN A


(ký và đóng dấu)Xem thêm: Mẫu biên bản bàn giao hàng hóaCác bạn muốn lấy các mẫu hợp đồng mua bán hàng hóa trên thì gưi mail vào địa chỉ mail hoangtrungthat@gmail
Kế Toán Thiên Ưng sẽ gửi lại cho các bạn!