🍕🍕NHIỆM VỤ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN ĐỀ ÁN

🍛🍛Để thực hiện mục tiêu, Dự án đưa ra 6 nhiệm vụ, giải pháp sau:

🍠🍠1. Xây dựng hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu i) chính xác, đầy đủ về các hệ thống phân phối nước ngoài, chú trọng tại các thị trường trọng điểm như Châu Âu, Bắc Mỹ, Đông Nam Á và Đông Bắc Á; ii) hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu về doanh nghiệp, mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam để cung cấp cho khách hàng nhập khẩu; iii) chuyên mục trong Cổng thông tin điện tử của Bộ Công Thương về đầu mối nhập khẩu hàng hóa Việt Nam trong các hệ thống phân phối nước ngoài;…

🍁🍁2. Đẩy mạnh công tác xúc tiến thương mại và kết nối với các hệ thống phân phối nước ngoài

☁☁Hỗ trợ các doanh nghiệp trong hoạt động sản xuất, phát triển mẫu mã sản phẩm, xây dựng thương hiệu hàng hóa xuất khẩu phù hợp với yêu cầu của các hệ thống phân phối nước ngoài.

❄❄ Tăng cường hoạt động của các Thương vụ,văn phòng xúc tiến thương mại ở nước ngoài trong việc hỗ trợ các doanh nghiệp tìm hiểu, kết nối và xuất khẩu trực tiếp vào các hệ thống phân phối nước ngoài.

🌕🌕Tổ chức Chương trình Tuần hàng Việt Nam tại các hệ thống phân phối nước ngoài; trước mắt tập trung tại các hệ thống phân phối lớn tại Châu Âu, Bắc Mỹ, Đông Nam Á và Đông Bắc Á đã có hiện diện thương mại tại Việt Nam; hỗ trợ doanh nghiệp trong nước mang hàng hóa trưng bày, giới thiệu tại các Chương trình Tuần hàng Việt Nam theo quy định của pháp luật.

🌋🌋Xây dựng các đầu mối nhập khẩu, bán hàng tại các thị trường mục tiêu để tăng cường khả năng cung ứng hàng hóa trực tiếp vào hệ thống phân phối nước ngoài; mở các cơ sở, địa điểm bảo hành sản phẩm để hỗ trợ cho xuất khẩu trực tiếp vào các hệ thống phân phối nước ngoài.

🌐🌐 Nghiên cứu, đề xuất, đàm phán với các hệ thống phân phối nước ngoài các thỏa thuận, cam kết về số lượng, chủng loại sản phẩm, hàng hóa mang thương hiệu Việt Nam được phân phối trong mạng lưới của các hệ thống phân phối nước ngoài.

📗📗3. Thúc đẩy doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực phân phối tham gia đầu tư sản xuất để xuất khẩu hàng hóa vào hệ thống phân phối ở nước ngoài

🎆🎆Tạo điều kiện thu hút đầu tư nước ngoài vào lĩnh vực phân phối nhằm tăng cường hợp tác và tạo điều kiện cho hàng hóa Việt Nam xuất khẩu thông qua hệ thống cơ sở, chi nhánh bán lẻ của các hệ thống phân phối nước ngoài.
Khuyến khích, hỗ trợ các tập đoàn phân phối đa quốc gia và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài kinh doanh phân phối đang hoạt động tại Việt Nam đầu tư, liên kết, hợp tác với các cơ sở, doanh nghiệp sản xuất trong nước để phát triển nguồn hàng cho hệ thống phân phối toàn cầu của tập đoàn, doanh nghiệp đó.

🎈🎈4. Khuyến khích, tạo điều kiện thành lập kho ngoại quan để cung ứng hàng hóa kịp thời cho các hệ thống phân phối nước ngoài
🛡🛡5. Nâng cao năng lực các doanh nghiệp sản xuất, xuất khẩu Việt Nam đáp ứng yêu cầu của các hệ thống phân phối nước ngoài

🗻🗻Hỗ trợ, hướng dẫn các doanh nghiệp nâng cao năng lực quản trị, công nghệ, chất lượng sản phẩm đáp ứng yêu cầu của các hệ thống phân phối nước ngoài.

🏯🏯Tăng cường tuyên truyền, phổ biến, tư vấn và đào tạo cho các doanh nghiệp sản xuất, chế biến hàng xuất khẩu về các quy trình quản lý, tiêu chuẩn, chất lượng hàng hóa của các hệ thống phân phối nước ngoài.

🏙🏙6. Về chính sách
💮💮Rà soát, xây dựng chính sách khuyến khích các tập đoàn phân phối nước ngoài có hiện diện tại Việt Nam hợp tác đưa hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam, nhất là hàng hóa có thương hiệu, vào hệ thống phân phối của các tập đoàn tại các nước.

☢☢Nghiên cứu, xây dựng chính sách phù hợp (về vốn, thuế, cung cấp thông tin thị trường, ngoại hối...) để hỗ trợ đầu tư ra nước ngoài đối với các dự án thành lập cơ sở chế biến, phân phối sản phẩm hàng hóa Việt Nam, kho ngoại quan, cơ sở bảo hành sản phẩm tại nước ngoài.

⏺⏺Bộ Công thương chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương, các Hiệp hội ngành hàng, doanh nghiệp căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao để triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp nêu trong Đề án.

⏹⏹Các Bộ, ngành, địa phương tổng hợp các khó khăn, vướng mắc từ các doanh nghiệp để kịp thời đề xuất, kiến nghị những chính sách hỗ trợ, giải pháp tháo gỡ. Chủ động rà soát, sửa đổi, bổ sung các cơ chế, chính sách trong phạm vi lĩnh vực, địa bàn phụ trách để khuyến khích, tạo điều kiện cho doanh nghiệp Việt Nam tham gia xuất khẩu trực tiếp vào các hệ thống phân phối nước ngoài.

⏭⏭Các doanh nghiệp, Hiệp hội ngành hàng

🔯🔯 Cung cấp, cập nhật số liệu về tình hình xuất khẩu trực tiếp của doanh nghiệp vào các hệ thống phân phối nước ngoài.

🖋🖋 Đề xuất Bộ Công Thương lựa chọn những mặt hàng trọng điểm xuất khẩu để xây dựng bộ quy trình quản lý chất lượng phù hợp với mục tiêu, yêu cầu xuất khẩu vào các hệ thống phân phối nước ngoài.

🔮🔮Tổng hợp các khó khăn, vướng mắc phát sinh và đề xuất, kiến nghị cấp có thẩm quyền những chính sách hỗ trợ.