Có ít màn hinhg 5, 5s, 6, 6s zin

Màn hình 5, 5s Zin Ép kính liền ron (mh tách kính sẳn củng có)
Màn hình 6, 6s Zin ép kínhliền ron (mh tách kính sẳn củng có)

AE cần loại nào 0905.33 8787 Huy