Đang cần gấp cáp điệm phím c3-01 có luôn ổ thẻ và ổ sim ai có alo giùm thank